ضدعفونی کننده ها

هدف از تمیز و ضد عفونی کردن سطوح تماس، از بین بردن شرایط مورد نیاز برای رشد باکتریها و از بین بردن آنهاست. مهم است که تجهیزات، تمیز، ضد عفونی و خشک شوند تا از رشد باکتری ها جلوگیری شود. ضد عفونی کننده ها به منظور کاهش تعداد میکروارگانیسم ها تا سطح امن طراحی شده اند. از ضد عفونی کننده ها پس از تمیز کردن سطوح استفاده می شود. زیرا سطوح ناپاك باعث كاهش اثر ضد عفوني کننده ها مي شود. انواع مواد ضدعفونی کننده با کیفیت که از برندهای شناخته شده می باشند توسط مجموعه سروین صنعت ارائه می شود.

هدف از تمیز و ضد عفونی کردن سطوح تماس، از بین بردن شرایط مورد نیاز برای رشد باکتریها و از بین بردن آنهاست. مهم است که تجهیزات، تمیز، ضد عفونی و خشک شوند تا از رشد باکتری ها جلوگیری شود. ضد عفونی کننده ها به منظور کاهش تعداد میکروارگانیسم ها تا سطح امن طراحی شده اند. از ضد عفونی کننده ها پس از تمیز کردن سطوح استفاده می شود. زیرا سطوح ناپاك باعث كاهش اثر ضد عفوني کننده ها مي شود. انواع مواد ضدعفونی کننده با کیفیت که از برندهای شناخته شده می باشند توسط مجموعه سروین صنعت ارائه می شود.

این ضدعفونی کننده ها شامل موارد ذیل می باشد:
✓ آلدهید
✓ الکل
✓ بیوسیدها برپایه هالوژن ها (شامل یدوفورها و ترکیبات کلرینه)
✓ آمونیوم های نسل ۴
✓ بایگوانیدها
✓ تریامین ها
✓ فنل و ترکیبات فنله
✓ هیدروژن پراکسید
✓ پراستیک اسید
✓ هیپوکلریت سدیم