دستگاه نان زنبور

نان زنبور

نان زنبور موم

✓ این دستگاه قاب پر شده از نان زنبور عسل را از موم جدا می کند.
✓ نان زنبور عسل ترکیبی از گرده و شهد و یا عسل است.
✓ این ماده منبع اصلی غذا برای کارگران زنبور عسل و لارو است.
✓ ترکیب دقیق نان زنبور عسل بسته به گیاهانی که زنبورها از آن تغذیه می کنند متفاوت است.