شرکت سروین صنعت بین الملل


شرکت سَروین صنعت بین الملل بعنوان نمایندگی محصولات و تکنولوژی های جدید از شرکت های معتبر دنیا در زمینه صنایع غذایی ، کشاورزی ، دامپروری و فرآورده های دارویی سعی دارد تا نقشی موثر‍‍‍ در مسیر تحقق رشد اقتصادی پایدار و ایجاد رونق درصنایع مرتبط ایفا نماید.